26 Μαΐου, Κυριακή, 2024

Μαθήματα

 

‘Α  Εξάμηνο

1. Σχεδιασμός στην Υδατική Πολιτική & Οικονομία- Water Policy, Planning and Economics  (6 ECTS)

2. ΓΣΠ και Τηλεπισκόπηση στους Υδάτινους Πόρους – GIS and Remote Sensing in Water Resources(6 ECTS)

3. Διαχείριση Λεκανών Απορροής προσαρμοσμένη σε συνθήκες ξηρασίας – Adapted Watershed Management (6 ECTS)

4. Εφαρμογές Στατιστικής στους Υδάτινους Πόρους – Statistics in Water Resources (6 ECTS)

5. Οικοϋδρολογία και Προστατευόμενες Περιοχές – Ecohydrology and Protected Areas (6 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

 

‘Β  Εξάμηνο

1. Αστικοποίηση και Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτων- Urban Sprawland Sustainable Water Management (6 ECTS)

2. Επιπτώσεις των Κύκλων Πλημμυρών και Ξηρασίας στην Διαχείριση Υδάτων- Flood and Drought Cycles: Implications in Water Management (6 ECTS)

3.  Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική- Hydrologic Modeling and Geoinformatics (6 ECTS)

4.  Κλιματική Αλλαγή και Πράσινη Τεχνολογία- Climate Change and Green Technologies (6 ECTS)

5. Ποιότητα νερού σε συνθήκες Λειψυδρίας – Water Quality and Water Scarcity Conditions (6 ECTS)

 Σύνολο: 30 ECTS

 

‘Γ  Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Master Thesis

Σύνολο: 30 ECTS

  

Γενική Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 90 ECTS 

 

 

 Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών