26 Μαΐου, Κυριακή, 2024

Σχετικά με το Μεταπτυχιακό

 

Τίτλος:

«MSc in Management of Water Resources in the Mediterranean-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο». Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στις Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα όπως, Διατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός ¨Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νομοθεσία, Δυνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ημιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ.

 

 

Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμεται:

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην: Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο ( Management of Water Resources in the Mediterranean).

 

 

Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστημών, Μηχανικών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

 

Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

 

Διδακτική και Ερευνητική Απασχόληση των Μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

  

Πρακτικές Ασκήσεις 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ερευνητικής τεχνολογίας εξοπλισμό, παρουσιάσεις και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.

 

 

Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Η κατανομή των εισακτέων γίνεται με απόφαση της Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασοπονίας & Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

 

Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) με την υπάρχουσα υποδομή στην οποία περιλαμβάνεται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας με συγκεκριμένα εργαστήρια.