26 Μαΐου, Κυριακή, 2024

Συχνές Ερωτήσεις

  

1. Ποιο είναι το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού;      

«MSc in Water Resources of the Mediterranean-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο». Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στις Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες.

 

2.  Σε ποιόν απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα; 

Tο ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστημών, Μηχανικών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

3. Ποιος προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο- MSc in Water Resources of the Mediterranean»;   

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το  τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας ιδρύθηκε το 1985. Από το 2001 το Τμήμα στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος ΜΠΣ είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε ένα μοναδικό στο είδος του, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί για πρώτη φορά προσφέρεται ένα πρόγραμμα εστιασμένο σε Διαχείριση Υδατίνων Πόρων αλλά κάτω από συνθήκες ξηρασίας και έλλειψης της.

  

4. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του Προγράμματος ΠMΣ; 

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα όπως: Διατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νομοθεσία, Δυνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ημιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ. 

  

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα ΜΠΣ; 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.    

  

6. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα ΜΠΣ; 

  • Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. 
  • Γλωσσομάθεια: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, (ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας.
  • Συνεκτίμηση  της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.
  • Συνέντευξη των υποψηφίων.

  

7. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

  

 8. Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας και γιατί;

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική με διαδεδομένη χρήση της Αγγλικής. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές εξοικειώνονται στο διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον.

  

9. Ποια είναι η δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις/ασκήσεις πράξης καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα 

 

Β' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα 


Γ΄Εξάμηνο

 

 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας – Master Thesis:

Από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του εν λόγω μεταπτυχιακού πιστώνονται 30 πιστωτικές μονάδες.

 

Εκ των ανωτέρων συνάγεται ότι για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 ΠΜΣ οι οποίες κατανέμονται, 30 στο Α΄ Εξάμηνο, 30 στο Β΄ Εξάμηνο και 30 στο Γ΄Εξάμηνο (διπλωματική εργασία).

 

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε  δέκα (10), εκ των οποίων και τα δέκα είναι υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα των έξι (6) πιστωτικών μονάδων διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη συγκεκριμένων καθηγητών που θα τους ανατεθεί.

  

Η  Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, που ορίζει η ΓΣΕΣ του ΠΜΣ και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι καθηγητές.

  

10. Υπάρχουν δυνατότητες υποτροφίας και με ποιες προϋποθέσεις;

Θα δοθεί περιορισμένος αριθμός υποτροφιών με κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα των υποψηφίων υποτρόφων και τον βαθμό πτυχίου τους.

  

11. Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 3.200 € και καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις σε διάστημα 16 μηνών, με πρώτη δόση να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή. 

           

12. Ποιο είναι το διδακτικό προσωπικό;

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές διεθνής κυρίως αναγνωσιμότητας και , κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Οι καθηγητές αυτοί προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την χώρα μας. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξη του σε ακαδημαϊκά θέματα.

 

13. Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σπουδών «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο- MSc in Water Resources of the Mediterranean» ;   

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το νερό είναι ο πλέον σημαντικός φυσικός πόρος.. Στον κόσμο και κατά αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πρόκειται να έχουν μεγάλες ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μετά την αποφοίτηση τους. Πολυάριθμοι τοπικοί και Διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης νερού, είναι αναμφισβήτητο ότι θα δείξουν ενδιαφέρον πρόσληψης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άλλοι απόφοιτοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, μεγάλη αναμένεται να είναι η ζήτηση των αποφοίτων του Προγράμματος αυτού από εταιρίες και οργανισμούς όλων των μεσογειακών χωρών Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει για τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού ειδική μέριμνα και βοήθεια εξευρέσεις εργασίας σε Ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, μέσου ειδικού γραφείου, το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.